Statut

Dokument ładuje się, poczekaj cierpliwie:

Załącznik do Uchwały nr 2/2019

Walnego Zebrania Członków z dnia 13.11.2019

Statut Stowarzyszenia Klub Sportowy PERUN

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Sportowy PERUN (KS PERUN) i zwane jest w dalszej części statutu Klubem.

§ 2

Siedziba Klubu mieści się w Kowalewie Pomorskim, gmina Kowalewo Pomorskie.

Obszarem działania jest Rzeczpospolita Polska.

§ 3

Klub, jako stowarzyszenie nie prowadzące działalności gospodarczej podlega wpisowi do ewidencji na podstawie przepisów art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1468).

§ 4

Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszym statutem.

§ 5

Klub może być członkiem innych organizacji i związków sportowych.

§ 6

1. Klub jest organizacją o celach nie zarobkowych, a wszelkie uzyskane w trakcie działalności dochody przeznaczone są na realizację zadań statutowych.

2. Klub opiera swą działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 7

Klub używa pieczęci, odznak organizacyjnych, logo zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

ROZDZIAŁ II

Cele klubu oraz ich realizacja

§ 8

 1. Celem Klubu jest popularyzacja sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, wychowanie przez kulturę fizyczną oraz propagowanie zdrowego stylu życia.
 • Celem Klubu jest także:
 • rozwijanie i popularyzacja różnych form kultury fizycznej,
 • popularyzacja sportu i ogólnej rekreacji ruchowej,
 • organizowanie treningów, imprez sportowych oraz udział w imprezach zorganizowanych przez inne organizacje i stowarzyszenia,
 • organizowanie imprez rekreacyjnych, zlotów, wycieczek, obozów sportowych jak i udział w imprezach zorganizowanych przez inne organizacje i stowarzyszenia,
 • organizowanie działalności kulturalnej, towarzyskiej i edukacyjnej z udziałem członków Klubu i ich rodzin oraz sympatyków Klubu,
 • budowanie oraz eksploatacja obiektów i urządzeń sportowych,
 • inne sposoby krzewienia kultury fizycznej,
 • sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu,
 • działalność w zakresie poprawy świadomości budowania własnego ciała, świadomego odżywiania, mentalności sportowej w każdych warunkach i w harmonii z przyrodą.
 • Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:
 • współpracę z gminami, powiatami, szkołami, radami szkół,
 • współdziałanie z organami rządowymi i samorządowymi,
 • współpracę z innymi klubami, związkami sportowymi i innymi organizacjami o podobnym profilu,
 • współdziałanie z gestorami bazy sportowej, rekreacyjnej,
 • inicjowanie wymiany doświadczeń w zakresie działalności programowej Klubu oraz rozwijanie współpracy z innymi Klubami lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi,
 • udział w lokalnych, krajowych i międzynarodowych imprezach, zlotach i innych spotkaniach związanych z działalnością Klubu,
 • publikacje o działalności Klubu na własnej stronie internetowej (www.ksperun.pl) i serwisy społecznościowe.

§ 9

Działalność pożytku publicznego, o którym mowa w paragrafie 8 może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. Decyzje w powyższej sprawie podejmuje każdorazowo Zarząd Klubu. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego, służy wyłącznie realizacji celów statutowych określonych w § 8.

ROZDZIAŁ III

Członkostwo

§ 10

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 11

1.Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która:

 1. ukończyła 16 lat,
 2. wniesie pisemną deklarację przystąpienia do Klubu,
 3. zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu.

2. Małoletni w wieku poniżej 16 lat, spełniający warunki określone w ust. 1 pkt 2 i 3, mogą za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych należeć do Klubu, bez prawa udziału  w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.

3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna i pełnoletnia osoba fizyczna, która zadeklaruje pomoc finansową lub inny rodzaj wspierania Klubu  i zostanie przyjęta przez Zarząd. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Klubie za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela.

4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla rozwoju Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie członków na wniosek Zarządu Klubu.

§ 12

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. uczestniczyć w walnych zebraniach z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym z tym, że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 2. zgłaszać wnioski i postulaty wobec władz Klubu oraz oceniać ich działania,
 3. korzystać z urządzeń i sprzętu Klubu oraz ulg i udogodnień w granicach regulaminów i uchwał Zarządu,
 4. reprezentować Klub w imprezach sportowych i innych,
 5. używać odznak i barw klubowych.

2. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 13

Do obowiązków członków należy:

 1. aktywny udział w działalności Klubu i działania na rzecz jego rozwoju,
 2. przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
 3. regularne opłacanie składek członkowskich, z wyjątkiem członków honorowych,
 4. dbanie o dobre imię Klubu i jego majątek.

§ 14

1. Członkostwo ustaje w przypadku:

 1. pisemnego wystąpienia członka, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań wobec Klubu,
 2. wykreślenia uchwałą Zarządu za zaleganie ze składkami członkowskimi bądź z powodu nie uczestniczenia w działalności Klubu przez okres 12 miesięcy,
 3. wykluczenia uchwałą Zarządu w razie istotnego naruszenia postanowień statutu,
 4. śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej,
 5. rozwiązania Klubu.

2. Od uchwał Zarządu o nie przyjęciu do Klubu, wykreśleniu lub wykluczeniu z Klubu przysługuje – wnoszone za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni – odwołanie do Walnego Zebrania Członków, którego rozstrzygnięcie jest ostateczne. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Walne Zebranie Członków odwołującemu się nie przysługują prawa członkowskie.

ROZDZIAŁ IV

Władze Klubu

§ 15

1. Władzami Klubu są;

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

2. Walne Zebranie Członków może dokonywać wyboru Sądu Koleżeńskiego do rozstrzygania sporów między członkami, powstałych w związku z działalnością w Klubie – określając jednocześnie regulamin działania tego Sądu.

3. Kadencja wybieranych władz Klubu trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków.

§ 16

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu. Może być ono zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający (z ograniczeniami określonymi w § 11 ust.2 i § 12 ust. 2), a z głosem doradczym zaproszeni goście.

§ 17

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co roku, jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie,
 2. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz Klubu,
 4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. uchwalanie głównych kierunków i programów działania Klubu, 
 6. ustalanie wysokości składek i innych opłat oraz świadczeń członkowskich.
 7. rozstrzyganie w sprawach majątkowych Klubu,
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach nabycia, zawieszenia i utraty członkostwa w Klubie oraz innych odwołań przewidzianych statutem,
 9. decydowanie w sprawach, w których statut nie upoważnił władz Klubu,
 10.  rozwiązanie Klubu.

§ 18

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane:

 1. z inicjatywy Zarządu,
 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. na wniosek zgłoszony przez co najmniej ½ ogółu członków Klubu uprawnionych do głosowania.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie jednego miesiąca od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

3. O terminie, miejscu i porządku obrad każdego Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków co najmniej na dwa tygodnie przed terminem tego Zebrania.

4. O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych  w drugim terminie, o ile termin był podany w zawiadomieniu.

5. Walne Zebranie Członków może zadecydować zwykłą większością głosów o tajnym głosowaniu w każdej sprawie.

6. Walne Zebranie Członków prowadzi przewodniczący wybrany przez to Zebranie. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół podpisany przez przewodniczącego obrad.

§ 19

1. Zarząd jest organem władzy Klubu działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

2. Zarząd składa się  z 3osób wybieranych przez Walne Zebrania Członków.

3. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Sekretarz i Skarbnik.

4. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniu, które odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

5. Uchwały Zarządu są ważne przy obecności co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa  i zapadają zwykłą większością głosów,  z wyjątkiem uchwał o których mowa  w § 23 ust. 2.

§ 20

1. Do kompetencji Zarządu należy:


1)   reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2)   wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

3)   kierowanie bieżącą działalnością Klubu,

 • zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania                       i obowiązującymi przepisami prawa,
 • uchwalanie planów działania i planów finansowych,
 • powoływanie sekcji i innych jednostek organizacyjnych Klubu,
 • uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
 • zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
 • przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Klubu,
 •  rozstrzyganie sporów między członkami Klubu, o ile nie zostanie wybrany Sąd Koleżeński,
 •  składanie sprawozdań z działalności Klubu.

2. Zarząd może uchwalić regulamin swojego działania, określający organizację i tryb jego pracy.

§ 21

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

3. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący komisji.

4. Komisja może uchwalić regulamin swojego działania, określający organizację i tryb jej pracy.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu i innych organów wykonawczych Klubu.

6. Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne przy obecności co najmniej połowy jego członków i zapadają zwykłą większością głosów,  z wyjątkiem uchwał o których mowa  w § 23 ust. 2.

§ 22

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli statutowej i finansowej działalności Klubu,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli, żądanie wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości,
 3. składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności Walnemu Zebraniu Członków oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 4. występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 5. podpisywanie umów z członkami Zarządu Klubu.

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 23

1. Członek Zarządu i Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu tych władz, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka władz podejmuje władza, której jest członkiem. Uchwałę tę jednogłośnie muszą podjąć pozostali członkowie władz.

3. Zawieszony lub odwołany członek ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały w tej sprawie. Wniesienie odwołania od uchwały nie wstrzymuje jej wykonania.

§ 24

Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo uzupełniania swoich składów przez kooptację spośród członków Klubu. Liczba członków tych władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 25

Postanowienia § 23 i § 24 mają odpowiednie zastosowanie do członków Sądu Koleżeńskiego, o którym mowa w § 15 ust. 2.

ROZDZIAŁ V

Nagrody i kary

§ 26

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody, z zachowaniem przepisów prawnych.

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu.

§ 27

1. Za naruszenie statutu lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje prawo wymierzenia następujących kar:

 1. upomnienia,
 2. nagany,
 3. zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
 4. wykluczenia.

2. Ukaranemu członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu, w terminie 14 dni od doręczenia jego uchwały o ukaraniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków o ukaraniu jest ostateczna.

3. Zasady i tryb postępowania w sprawach karania członków może określić Zarząd w odrębnym regulaminie.

ROZDZIAŁ VI

Majątek i fundusze Klubu

§ 28

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Majątek Klubu powstaje z następujących źródeł:

 1. składek i opłat członkowskich,
 2. dochodów z własnej działalności statutowej i majątku,
 3. darowizn, spadków, zapisów i ofiarności publicznej,
 4. dotacji,
 5. innych wpływów.

§ 29

Do ważności oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Klubu oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa.

ROZDZIAŁ VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

§ 30

1. Zmiana statutu oraz rozwiązanie Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

2. Walne Zebranie Członków może uchwalić rozwiązanie się Klubu, o ile sprawa ta była objęta porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom w terminie i w sposób określony w statucie.

3. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu powinna wyznaczyć likwidatora, określić tryb likwidacji              i przeznaczenia majątku Klubu.